Manual Center

Last Updated :
March 20, 2018

การตั้งค่าเรียงคิวบิล ( Running Que Setting )

การตั้งค่าให้บิลเรียงคิว

การตั้งค่าให้บิลเรียงคิว

1.แตะปุ่มดาว > ตั้งค่า > Running Que

2.ตั้งชื่อหัวบิล ใส่ได้หนึ่งตัวอักษร

3.ใส่เลขเริ่มต้น หากตั้งเป็นหมายเลข 0 บิลที่จะพิมพ์จะเริ่มที่หมายเลข 1

การตั้งค่านี้จะไม่ Sync กับเครื่องอื่น จะทำงานเฉพาะกับเครื่องที่ตั้งค่าไว้

มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ