Manual Center

Last Updated :
March 20, 2018

การแก้ไขบิลที่ปิดไปแล้ว ( Revise Receipt )

การแก้ไขบิลที่ปิดไปแล้ว

การแก้ไขบิลที่ปิดไปแล้ว

1.กดปุ่ม รูปดาว

2.เลือก รวมบิล

3.เลือกประเภทบิล ( บิลที่เปิดอยู่ , บิลที่ปิดแล้ว )

1.บิลที่เปิดอยู่

บิลที่เปิดอยู่ คือ บิลที่ยังไม่ได้จ่าย หรือ บิลนั้นยังมีลูกค้านั่งอยู่ที่โต๊ะ สามารถแตะที่บิลนั้น ด้านล่างจะมีให้เลือก 3 อย่าง

- OPEN MENU คือการสั่งออร์เดอร์เพิ่มในบิล

- VOID คือการยกเลิกทั้งบิล

- PAY คือการชำระบิล

2.บิลที่ปิดแล้ว

บิลที่ปิดแล้ว คือ เลือกบิลที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากต้องการแก้ไข เช่น จ่ายเงินผิดประเภท , ลืมส่วนลดบิล , ลูกค้าลืมบอกว่าไม่ได้รายการจำนวนนั้นๆ วิธีแก้ไขบิลมีดังนี้ - เลือกบิลที่ต้องการแก้ไข - ด้านล่างจะมีให้เลือก 3 แบบ

- REPRINT MORE DETAIL คือการเพิ่มข้อมูลและพิมพ์ซ้ำใบเสร็จ เช่น ออกใบกำกับภาษีย้อนหลัง

- REPRINT RECEIPT คือการพิมพ์ซ้ำใบเสร็จ เช่น ลูกค้ามาขอใบเสร็จใหม่

- REOPEN BILL คือการเปิดใบเสร็จขึ้นมาใหม่เพื่อทำการแก้ไข เช่น เปลี่ยนประเภทการจ่ายเงิน , เพิ่มส่วนลด , ยกเลิกเมนู , ทำลายบิล

มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ