Manual Center

Last Updated :
March 20, 2018

การเพิ่มพนักงานใหม่ ( Create An Employee Account )

วิธีการเพิ่มพนักงานใหม่

การเพิ่มพนักงานใหม่

1.กดปุ่ม เพิ่มพนักงาน

2.กรอกข้อมูลพนักงาน

3.กดปุ่ม ตกลง

* รหัส PIN จะถูกส่งเข้าไปที่อีเมลที่กรอกไว้

        Type image caption here (optional)Type image caption here (optional)Type image caption here (optional)
มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ