Manual Center

Last Updated :
March 20, 2018

การสร้างและแก้ไขแผนผังโต๊ะ ( Create and Edit Table Layout )

การสร้างและแก้ไขแผนผังโต๊ะ ( Table Layout )

การสร้างและแก้ไขแผนผังโต๊ะ ( Table Layout )

1.กดปุ่ม รูปดาว

2.เลือก แก้ไขรูปแบบโต๊ะ

การแก้ไขโซน ( Edit Zone )
การแก้ไขโต๊ะ ( Edit Table )
การแก้ไขของตกแต่ง ( Edit Decoration )
โต๊ะและของตกแต่ง ( Table and Decoration )

มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ