Help Center

การแก้ปัญหาเบื้องต้นคู่มือการใช้งานทั่วไป
การแก้ปัญหา Softwareการแก้ปัญหา Hardware
Last Update :
March 26, 2018

ข้อมูลเครื่องลูกไม่เท่ากันกับเครื่องหลัก

การแก้ไขปัญหาข้อมูลบน iPad ไม่ตรงกัน กรณีที่ร้านมีการใช้งานมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป

แบบที่1

1  เครื่องลูกแตะรูปดาว > แตะ PIN OUT > ด้านล่างขวามือจะมีปุ่มรีเซ็ตเป็นปุ่ม ลูกศรวงกลม

แบบที่2

2 เครื่องหลักแตะรูปดาว > แตะ PIN OUT > ด้านล่างขวามือจะมีปุ่มรีเซ็ตเป็นปุ่ม ลูกศรวงกลม

มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
More From HELP

ความช่วยเหลืออื่น ที่คุณอาจสนใจ